Vragen over het lidmaatschap

De vrijmetselarij kent geen proeftijd. Wel bieden veel loges naast voorlichtingsbijeenkomsten serieuze belangstellenden de gelegenheid tot nadere oriëntatie. Na de inwijding tot leerling-vrijmetselaar is men volwaardig lid van de loge.

Natuurlijk is dat mogelijk, net als bij iedere andere vereniging.

Nee, die is er niet. Maar het is weinig zinvol lid te worden en dan niet te komen.
Echter, familie en werk gaan altijd voor.

Het lidmaatschap staat open voor iedere vrije man van goede naam. Dat laatste wil zeggen dat zijn reputatie geen aanleiding zal geven tot discussie. Er is geen enkele beperking op grond van geloof, ras, afkomst, maatschappelijke positie of nationaliteit. Wel dient men de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

Dat is een traditie. Toen de Vrijmetselarij ontstond waren er alleen maar verenigingen en clubs voor mannen.
Vrouwen kunnen lid worden van de vrouwelijke Orde en er is ook de mogelijkheid toe te treden tot de gemengde vrijmetselarij.

Vragen over het doel van Vrijmetselarij

De vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving

Een vrijmetselaar arbeidt in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid met Opper Bouwmeester des Heelals.
Bepalen wat een hoog beginsel is wordt aan iedere vrijmetselaar zelf overgelaten.

Traditioneel werden beloftes afgelegd op de Bijbel. Deze traditie is gebleven.

Er is geen relatie tussen de Orde van vrijmetselaren en kerkgenootschappen.
Het is iedere vrijmetselaar vrij lid te zijn van een kerkgenootschap.

Een godsdienst schrijft voor WAT een mens moet denken.
Vrijmetselarij stimuleert DAT een mens zelfstandig denkt.

Dat wordt aangemoedigd, maar aan het initiatief van een Loge en haar leden overgelaten.

Vragen over Vrijmetselarij in het algemeen

Op 1 januari 2017 bedroeg het aantal leden van de Orde ca 5.500. Toen waren er 150 Loges op het grondgebied van Nederland.

De benaming Orde wil tot uitdrukking brengen dat wordt gestreefd naar: het vormen van een broederschap met een eigen erecode. Ze stelt aan een lid hoge eisen, zoals zich door voorbeeld en gedrag te onderscheiden, meer dan doorgaans gebruikelijk is in een vereniging.

Het woord broederschap geeft in de eerste plaats aan dat vrijmetselaren zich onderling verbonden voelen in de beleving van rituaal en symbool.
Bovendien steunen ze elkaar daar waar mogelijk en gepast.

Er is geen relatie tussen de Orde van vrijmetselaren en kerkgenootschappen.
Het is iedere vrijmetselaar vrij lid te zijn van een kerkgenootschap.

De eerste loge werd in 1734 opgericht in Den Haag.
In de daaropvolgende jaren werden in tal van plaatsen loges opgericht. Als stichtingsjaar voor de Nederlandse vrijmetselarij geldt 1756. Toen besloot een tiental in ons land gevestigde loges tot oprichting van de ‘Groote Loge der Zeeven Vereenigde Nederlanden’ met als standplaats Den Haag.

Dat wordt aangemoedigd, maar aan het initiatief van een Loge en haar leden overgelaten.

De eerste loge werd in 1734 opgericht in Den Haag.
In de daaropvolgende jaren werden in tal van plaatsen loges opgericht. Als stichtingsjaar voor de Nederlandse vrijmetselarij geldt 1756. Toen besloot een tiental in ons land gevestigde loges tot oprichting van de ‘Groote Loge der Zeeven Vereenigde Nederlanden’ met als standplaats Den Haag.

In verreweg de meeste landen wordt vrijmetselarij beoefend. In de meeste communistische en islamitische landen is vrijmetselarij niet toegestaan, wel in Cuba, Marokko en Turkije.

Ja, dat geldt in ieder geval voor de meester-vrijmetselaar en vaak ook voor leerlingen en gezellen.

Vragen over symboliek en ritueel

In de praktijk praten vrijmetselaren met hun partner over hun beleving van een ritueel. Daar is ook geen enkel bezwaar tegen.

Nee, dat is niet de bedoeling, tenzij voor wetenschappelijke studie.

Voor vrijmetselaren biedt de symboliek een gemeenschappelijke taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Die taal schept een eenheid tussen mannen met totaal verschillende achtergronden, opvattingen en karakter.

Er zijn drie inwijdingsrituelen
Men wordt aangenomen als Leerling, daarna meestal een jaar later bevorderd tot Gezel en dan verheven tot Meester.

INTERESSE?

Heeft onze informatie uw interesse gewekt?
Vraag dan hier een informatief gesprek of een rondleiding aan.

Wees welkom, voel u thuis en laat u inspireren!
Laat u kennen als vrijmetselaar!